Algemene voorwaarden

Artikel 1: DEFINITIES

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt gebruikt gemaakt van de volgende definities:

GemeenteGemeente Den Haag
GroupcardGroupcard Commercial B.V. de service provider die voor de Gemeente de Cadeaukaart digitaal, technisch en operationeel faciliteert en beheert richting de Houders;
Houder:De aanvrager van de Cadeaukaart via de Website in het bezit van een Cadeaukaart en waar de Gemeente de Cadeaukaart aan heeft toegezonden
Inwisselpunt(en):Zwennes Den Haag ( Prinsegracht 144, 2512 GE), Coolblue Den Haag (Anna van Buerenplein 7, 2595 DA) en waar de Houder de Cadeaukaart kan inwisselen voor te leveren goederen of een andere winkel wiens offerte voor een koelkast met label C of hoger en een jaarlijks verbruik van minder dan 163 kwh per jaar inclusief bezorging, aansluiting en het afvoeren van uw oude koelkast, is goedgekeurd door de Klantenservice.
CadeaukaartEen duurzame cadeaukaart per post toegezonden na een aanvraag via de Website door de Gemeente aan de Houder waarop een elektronische geldwaarde is opgeslagen van € 250,- bedoeld om een Koelkast voor aan te kopen met een recht dat gratis de koelkast aan huis wordt geleverd en aangesloten en de oude wordt afgevoerd.
Websitehttps://denhaag.duurzame-cadeaukaart.nl
KlantenserviceDe door de Gemeente aangestelde klantenservice geserviced door Groupcard die namens de Gemeente de Houders te woord staat omtrent vragen over de Cadeaukaart, offertes goedkeurt en bereikbaar zijn via 088-538 7077 of [email protected]

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing verklaard en geaccepteerd door Houder tijdens het aanvraagproces van de Cadeaukaart op de Website tussen de Gemeente en de Houder ter zake de aanvraag. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de uitgifte en het gebruik van de Cadeaukaart bij de Inwisselpunten.

Artikel 3 CADEAUKAART AANVRAAG EN INWISSELING

3.1 Via de Website kunnen inwoners van de Gemeente van 18 jaar en ouder, en in het bezit van een Cadeaukaart via een digitaal aanvraagformulier de Cadeaukaart aanvragen. Dat is mogelijk zolang de voorraad strekt.

3.2 Ieder adres of huishouden kan slechts maar één keer de Cadeaukaart aanvragen.

3.3 Het tegoed op de Cadeaukaart kan alleen worden besteed voor de eenmalige aankoop van een Koelkast bij een Inwisselpunt.

3.4 De Cadeaukaart is 35 dagen geldig na afgiftedatum. De exacte geldigheidsdatum staat vermeld in de toegestuurde brief. Daarna is de Cadeaukaart onbruikbaar en kan er geen aanspraak worden gemaakt op enige geldelijke vergoeding.

3.5 Cadeaukaartspaartegoed kan niet ingewisseld worden voor contant geld.

3.6 Houder is verantwoordelijk voor het juist verstrekken van zijn/haar persoonlijke gegevens. Iedere Houder is verplicht de Klantenservice te informeren over wijzigingen in zijn/haar persoonlijke gegevens indien dit gevolgen heeft voor het gebruik van de Cadeaukaart.

3.7 Iedere Houder zal worden voorzien van naamloze Cadeaukaart voorzien van een persoonlijk kaartnummer.

3.8 Houder is zelf verantwoordelijk voor het meenemen en tonen van de Cadeaukaart bij het afrekenen van de Koelkast bij het Inwisselpunt.

3.9 De Cadeaukaart is niet verhandelbaar, maar kan door de Houder slechts om niet aan een opvolgende Houder worden gegeven om te worden gebruikt voor de aankoop van een Koelkast. De Houder die in  strijd met dit artikel de Cadeaukaart anders dan om niet vervreemdt, vrijwaart Groupcard ter zake van alle claims van opvolgend Houders die direct of indirect uit die opvolging voortvloeien. Intersolve aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor Cadeaukaarten welke niet zijn gekocht bij een Verkooppunt.

Artikel 4 PRIVACY VERKLARING TER BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

4.1 Over de Cadeaukaart Den Haag
De Cadeaukaart is een initiatief van de Gemeente. De Gemeente heeft als doel om te verduurzamen en wilt dat bereiken door onder anderen in te zetten op duurzame koelkasten. Dit is immers goed voor het milieu en tevens goed voor de portemonnee van de inwoners van de Gemeente. Om de aankoop van duurzame koelkasten een boost te geven heeft de Gemeente aan Groupcard de opdracht gegeven om namens de Gemeente deze Cadeaukaart actie op touw te zetten voor de daartoe geselecteerde huishoudens. Groupcard doet dit onder meer door het beheren van de Website https://denhaag.duurzame-cadeaukaart.nl/.

Groupcard verwerkt hierin uw persoonsgegevens namens de Gemeente voor de doeleinden van de Gemeente en is daarom aan te wijzen als verwerker voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Gemeente is verwerkingsverantwoordelijke voor de AVG.

Aangezien Groupcard de website beheert namens de Gemeente, publiceren zij ook deze privacyverklaring Cadeaukaart Den Haag namens de Gemeente.

4.2 Algemene principe bescherming van uw persoonsgegevens
De Gemeente gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De Gemeente verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. Voorop staat dat uw persoonsgegevens worden verwerkt op een zorgvuldige, veilige en transparante wijze, in overeenstemming met de AVG. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Dit betekent dat gegevens die indirect iets over iemand zeggen ook persoonsgegevens zijn.

4.3 De wettelijke grondslagen voor verwerking van uw gegevens.
De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn o.a.:

 • Uw toestemming voor de verwerking
 • Noodzakelijk ter voorbereiding van de uitgifte of voor de uitvoering van de Cadeaukaart,
 • Noodzakelijk voor de uitvoering een publiekrechtelijke taak van algemeen belang, zijnde haar algemene (subsidie)taak tot verduurzaming van de Gemeente
 • Noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de Gemeente of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van u, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Als de Gemeente uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hiervoor genoemd gaat gebruiken, vragen zij u van te voren om toestemming.

4.4 Rechtmatige verwerking
Bij de verwerking van uw gegevens houdt de Gemeente zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt om de verwerkingen rechtmatig te laten plaatsvinden. Dat betekent onder andere dat:

 • de doelen duidelijk beschreven worden voordat persoonsgegevens zullen worden verwerkt, via dit privacybeleid;
 • het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de in dit beleid beschreven verwerkingen;
 • u eerst expliciet toestemming wordt gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • er passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook geëist wordt van partijen die in opdracht uw persoonsgegevens verwerken;
 • uw rechten om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen gerespecteerd worden.

4.5 Persoonsgegevens die verwerkt worden
Via het webformulier op de Website kunt u de Cadeaukaart Den Haag aanvragen. De Gemeente verwerkt de persoonsgegevens die u heeft gevuld in dit webformulier. Dit zijn de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Postcode, huisnummer en eventuele toevoeging;
 • E-mailadres;

Verder wordt er ook nog gevraagd of u woont in een koop- of huurwoning en of u uw oude koelkast in gaat inleveren na de aanschaf van de nieuwe koelkast.

4.6 Doeleinden verwerking persoonsgegevens
De Gemeente verwerkt uw persoonsgegevens specifiek voor de volgende doeleinden:

 • Verduurzaming van huishoudens van de inwoners de Gemeente door middel van o.a. het geven van subsidie rechtstreeks aan de inwoners middels een Cadeaukaart

Het uiteindelijke doel is het verminderen van het elektriciteitsgebruik in de Gemeente wat onder andere resulteert in een lagere uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. Wij verwerken uw persoonsgegevens zodat u een duurzame koelkast kunt aanschaffen.

–           Checken of u in aanmerking komt voor de Cadeaukaart

Hierbij worden de adressen van door ons geselecteerde huishoudens binnen de Gemeente vergeleken met uw adresgegevens en uw Ooienvaarspasnummer.

–           Het opsturen van de Cadeaukaart Den Haag naar het juiste adres

Nadat u het webformulier heeft ingevuld wordt de Cadeaukaart opgestuurd naar het verstrekte adres. Hiervoor worden uw NAW-gegevens gebruikt.

–           Het verlenen van de Klantenservice

In kader van het gebruik van de Cadeaukaart kan het zijn dat u hulp nodig heeft of vragen heeft. Ook kan het zijn dat u een offerte wilt laten goedkeuren als u de Koelkast in een andere winkel dan de opgegeven Inwisselpunten, wenst aan te schaffen. Dit zijn allemaal zaken waarvoor u terecht kan bij onze Klantenservice.

 • Het, na uw toestemming, versturen van de nieuwsbrief aan u

De Gemeente biedt een nieuwsbrief aan waarmee zij geïnteresseerden willen informeren over gelijksoortige acties. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming (opt-in) toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u uzelf kunt afmelden.

–           Het checken van het gebruik van de Cadeaukaart op fraude

Om ervoor te zorgen dat er niet wordt gefraudeerd met de Cadeaukaart wordt de combinatie van uw ooievaarspasnummer en uw persoonsgegevens gecontroleerd door de Gemeente.

 • Het doen van statistisch of wetenschappelijk onderzoek

In het kader van de subsidietaak kan het zijn dat de Gemeente bepaalde statistieken nodig heeft of nader onderzoek wenst te doen naar de verduurzaming in haar gemeente. Dan is het prettig dat zij uw persoonsgegevens (indie mogelijk gepseudonimiseerd) kan gebruiken

4.7 Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?
De Gemeente werkt voor de uitoefening van haar taken en verantwoordelijkheden samen met partners buiten de organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. In bepaalde gevallen deelt de Gemeente persoonsgegevens met die organisaties, zoals Groupcard en eventueel aan haar gelieerde ondernemingen.

Op het moment dat de Gemeente persoonsgegevens uitwisselt met andere partijen maakt zij daarover verwerkersafspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving. Zo verwijdert Groupcard al uw persoonsgegevens uit het door u ingevulde webformulier nadat zij deze hebben doorgestuurd naar de Gemeente, of nadat deze niet meer nodig zijn voor het versturen van de Cadeaukaart Den Haag aan u.

Met deze organisaties sluit de Gemeente een verwerkersovereenkomst af. De Gemeente blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De Gemeente verkoopt uw gegevens in ieder geval niet aan deden.

4.8 Hoe worden uw gegevens beveiligd?
De Gemeente neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en deze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected] .

4.9 Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
De Gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen zoals subsidie verantwoording.

4.10 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Gemeente en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij de Gemeente een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Gemeente reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Let op, Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij ze niet volledig aan uw verzoek uitvoering kunnen geven, bijvoorbeeld als ze de gegevens verplicht dienen te bewaren vanwege een wettelijke bewaartermijn.

U kunt verder een aanvraag doen tot inzage in uw persoonsgegevens via MijnDenHaag. U logt in met uw DigiD. U krijgt binnen 1 maand een e-mail van de Gemeente over uw verzoek. Als uw verzoek ingewikkeld is, kan de Gemeente er 2 maanden langer over doen. Het duurt dus maximaal 3 maanden voordat de Gemeente klaar is met uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

4.11 De Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijst de Gemeente u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

4.12 Contact
De Functionaris Gegevensbescherming van de Gemeente is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring of voor de Functionaris Gegevensbescherming dan kunt u hierover een e-mail sturen naar [email protected]

4.13 Wijziging privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website (https://denhaag.duurzame-cadeaukaart.nl/) worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding
4.14 Deze versie van de privacyverklaring is in werking getreden op 1 oktober 2021.

Artikel 5 VERLIES, BESCHADIGING EN DIEFSTAL CADEAUKAART

5.1 De Houder is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Ooienvaarespas en dient deze zorgvuldig te bewaren en de instructies op de Website nauwgezet op te volgen. Het risico van het verloren gaan van het tegoed als gevolg  van het niet naleven van de gebruiksinstructies op de genoemde Websites ligt bij de Houder. De Houder kan zich er na een succesvol  uitgevoerde betaling niet meer op beroepen dat Groupcard of de Gemeente de betalingstransactie niet correct zou hebben uitgevoerd.

5.2 Bij beschadiging, diefstal of vermissing van de Cadeaukaartpas dient direct contact opgenomen te worden met de Klantenservice zodat de Cadeaukaart kan worden geblokkeerd. Een nieuwe Cadeaukaart kan bij de Klantenservice worden aangevraagd op vertoon van een geldig ID en _________.

5.3 De Houder heeft geen vergoeding uit bij verlies of diefstal van de Cadeaukaart, klachten over de invulling van de dienst of onduidelijke informatieverschaffing.

Artikel 6 FRAUDE, BLOKKERING EN VERVANGING

6.1 Groupcard beschikt over de mogelijkheid om Cadeaukaarten zonder nadere aankondiging te blokkeren en gaat hiertoe over indien er naar het oordeel van de Gemeente en/of Groupcard, sprake is of lijkt te zijn van niet-toegestaan gebruik, fraude, misbruik of andere onregelmatigheden.

6.2 Groupcard  zal na blokkering conform artikel 7.1 een onderzoek instellen. Na onderzoek kan Groupcard gebruik maken van een van de volgende bevoegdheden: de   Cadeaukaart geblokkeerd houden, aan Houder het (resterende) tegoed in geld uitkeren dan wel de Cadeaukaart deblokkeren of vervangen, indien de redenen voor blokkering niet langer bestaan. Gedurende de periode dat de Cadeaukaart is geblokkeerd kan de Houder geen Koelkast betalingen doen en kan hij evenmin een verzoek indienen tot terugbetaling. Houder kan de Gemeente noch Groupcard daarvoor aansprakelijk stellen.

6.3 Als de Houder een (technisch) mankement aan de Cadeaukaart constateert dat het gebruik van de Cadeaukaart beperkt of onmogelijk maakt, dat aantoonbaar bij de aankoop reeds bestond, kan de Houder Groupcard verzoeken het tegoed kosteloos op een vervangende Cadeaukaart te plaatsen. De Houder kan hiervoor contact opnemen met de Klantenservice op de Website. Groupcard zal er alsdan voor zorg dragen dat het aan de Houder toebehorende tegoed op zorgvuldige wijze wordt beheerd. Groupcard zal aan de Houder geen rente vergoeden over het Tegoed.

Artikel 7 KLANTENSERVICE EN KLACHTENAFHANDELING

7.1 Groupcard voert de Klantenservice met de grootst mogelijke zorg uit. Desondanks is het niet mogelijk om ongehinderd gebruik van Cadeaukaart te garanderen, omdat vele  externe factoren een rol kunnen spelen, waaronder de medewerking van Inwisselpunten, en de werking van computer- of telecommunicatiesystemen van Groupcard, van Inwisselpunten en/of van derden.

7.2 Groupcard heeft een interne klachtenprocedure voor klachten over het gebruik van de Cadeaukaart. Een Houder kan eventuele klachten schriftelijk indienen via het in de definities artikel 1 vermelde e-mail adres van de Klantenservice. Klachten dienen binnen twee maanden na het ontstaan van de klacht of bemerken van het gebrek worden ingediend. Binnen zeven werkdagen ontvangt de Houder bericht van ontvangst van het indienen van de klacht. Als de klacht onverhoopt niet binnen vier weken naar tevredenheid wordt opgelost dan kan de Houder terecht de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De Gemeente en Groupcard verrichten alle redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen over het Cadeaukaart programma op de Website en in gerelateerd promotioneel drukwerk. De Gemeente noch Groupcard zijn aansprakelijk voor enige vorm van schade die volgt  uit het gebruik, het niet kunnen gebruiken van de Cadeaukaart, de Website of gerelateerd promotioneel drukwerk, of voor schade die het gevolg is van onjuiste en onvolledige informatie op de Website op gerelateerd promotioneel drukwerk. Alle op de Website en in gerelateerd promotioneel drukwerk getoonde informatie is onder voorbehoud van typ-, druk-en zetfouten. Uiteraard zullen de Gemeente en Groupcard er alles aan doen om die schade te voorkomen en te beperken, daar waar mogelijk.

8.2 Groupcard noch de Gemeente kunnen niet aansprakelijk worden gehouden als een Houder een Cadeaukaart niet, niet tijdig of tijdelijk niet volledig kan gebruiken.

8.3 Groupcard noch de Gemeente kunnen aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het handelen en/of nalaten van een Inwisselpunt met betrekking tot de levering van de goederen en/of diensten waarvoor de Houder met gebruikmaking van Cadeaukaart heeft betaald. Geschillen met betrekking tot de levering van de Koelkast en andere goederen en/of diensten dient de Houder alleen met het Inwisselpunt te beslechten.

8.4 Groupcard noch de Gemeente aanvaarden aansprakelijkheid voor een tekortkoming of schade jegens Houder, waaronder gevolgschade, die voortvloeit uit, of verband houdt met een aan Groupcard toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar  verplichtingen, onrechtmatige daad, of die op enige andere rechtsgrond is gebaseerd, behoudens voor zover die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Groupcard.

8.5 Indien en voor zover vast zou komen te staan dat Groupcard gehouden zou zijn om schade te vergoeden aan de Houder dan is  de door Groupcard c.q. Gemeente te vergoeden schade beperkt tot het restant van het Tegoed in geld zoals die was op de dag van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Artikel 9 SLOTBEPALINGEN

9.1 Groupcard mag (een deel van) haar verplichtingen aan een derde overdragen, indien en voor zover Groupcard dat nodig acht, onder de Gebruiksvoorwaarden die de wet daaraan stelt. De Houder geeft hierbij hiervoor vooraf zijn toestemming.

9.2 De betaalmogelijkheden van de Cadeaukaart kunnen, gewijzigd, uitgebreid, ingeperkt en beëindigd worden. Dergelijke wijzigingen  worden nooit eerder dan twee maanden na hun aankondiging van  kracht en laten de terugbetaalverplichting van Groupcard na een verzoek van de Houder intact.

9.3 Groupcard heeft het recht deze algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen, welke wijziging na publicatie op de Website van kracht zullen worden. De meest actuele versie en de aankondiging van eventuele wijzigingen van de algemene gebruiksvoorwaarden worden gepubliceerd op de Website. Houders kunnen via de Klantenservice een versie van de nieuwe Gebruiksvoorwaarden op papier of in de vorm van een digitaal bestand opvragen.

9.4 Als een Houder gebruik blijft maken van de Cadeaukaart nadat gewijzigde Gebruiksvoorwaarden inwerkingtreden, wordt de Houder verondersteld de Gebruiksvoorwaarden in hun aangepaste vorm te hebben aanvaard.

9.5 Indien één of meer bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zullen de algemene gebruiksvoorwaarden voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

9.6 Op deze algemene gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam indien en voor zover dwingendrechtelijke wet- en regelgeving niet in de weg staat aan deze forumkeuze.